Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
1 december 2022

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Cmr schort instemming met nieuwe bsa-regels op

Gepubliceerd: 7 June 2016 • Leestijd: 0 minuten en 48 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Het collegebesluit om de bsa-regeling aan te passen werd gisteren ter instemming voorgelegd aan de cmr. De cmr besloot die pas te geven als de gevolgen van de maatregel goed zijn doordacht.

Het collegebestuur besloot vorige week per direct te stoppen met het geven van bindende studieadviezen in het tweede jaar. Studenten die aan het einde van het eerste propedeusejaar de voor hun opleiding geldende bsa-norm hebben behaald, krijgen onvoorwaardelijk een positief studieadvies.

Het college voor beroep in het hoger onderwijs (CBHO), de onderwijsrechter, doet sinds 2014 uitspraken dat hogescholen en universiteiten maar één keer een bindend studieadvies mogen geven. Na een positief studieadvies aan het einde van het eerste propedeusejaar kan geen negatief advies na het tweede jaar meer volgen.

‘Als de hogeschool een regeling wil aanpassen die blijkbaar in strijd was met de wet, kun je daar niet tegen zijn’, reageerde Fons van Maldeghem, voorzitter van de cmr, ‘maar we moeten de consequenties wel goed doordenken. Daar hebben we nu te weinig tijd voor gehad. Instemmen doen we pas nadat een commissie die gevolgen in kaart heeft gebracht en antwoorden heeft op vragen die leven. Als studenten vorig jaar onterecht een afwijzing hebben gekregen in het tweede jaar, mogen ze dan terugkomen?, is zo’n vraag.’

Cmr en college gaan zo snel mogelijk met elkaar om tafel. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.

Dorine van Namen

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

11 Responses to Cmr schort instemming met nieuwe bsa-regels op

 1. Betekend dit dat het BSA in het tweede jaar nog niet is afgeschaft?

 2. Wil de CMR gewoon interessant doel o.i.d? Het vorige bericht ging al over de CMR die tegen de hogere BSA-norm is, nu zijn ze weer tegen het schorsen van het BSA in het tweede jaar. Hebben ze niks beters te doen ofzo? Heeft de CMR ooit eerder ook maar enige invloed gehad op de HR?

  Als ik wist dat ze ook maar enige inspraak hadden in grote mensen zaken had ik niet gestemd op basis van wie er het knapste uitzag (ja, ik weet het, ik ben een verschrikkelijk seksistisch monster en ik ben wat er mis is met de wereld).

 3. @ R. Verweij:
  Deze maatregel zal nog voor de zomervakantie worden vastgesteld, geen zorgen!

  @K. Anker:
  Sta mij toe je even te corrigeren. We zijn niet tegen het schorsen van de BSA in het tweede jaar. Sterker nog, dat is het hele punt niet. Het artikel geeft weer dat de instemming iets uitgesteld wordt. Verder geef ik hieronder antwoord op jouw vragen:

  1.
  Het gaat om het instemmen met de nieuwe, op het laatste moment gewijzigde, reglementen van de Hogeschool Rotterdam. Je snapt vast ook wel dat dat niet is om interessant te doen, toch?

  Waarom wel?
  In de door het College van Bestuur aangeboden stukken over de ‘nieuwe’ BSA-regeling ontbreekt het aan aansluiting op vragen als: Wat doen we met de Summerschool, geldt deze nu ook voor de personen die nu 46 punten hebben? Wat doen we met stages als je deze alleen mag lopen als je een propedeuse hebt? Wat betekent dit voor de studenten die voor een opleiding al een negatief BSA hadden gekregen (vanwege het niet halen van de propedeuse in 2 jaar) en deze graag nog een keer zouden willen doen? Et cetera.

  Zoals je merkt zijn dat belangrijke onderdelen waarvoor de CMR, in de reglementen, passende oplossingen gaat vinden, zodat de huidige eerste- en tweedejaars geen nadelige gevolgen zullen ondervinden. Het gaat erom dat alle reglementen hierop juist worden aangepast. Pas dan kunnen we ook met de wet werken, een soort redactieslag.

  2.
  De CMR heeft niet perse iets beters te doen, wel iets anders. Je bent van harte uitgenodigd bij de overlegvergaderingen om is te kijken naar wat de CMR zoal doet. Je kan mij uiteraard ook een mail sturen (0886765@hr.nl) met vragen over lopende dossiers, ideeën of andere momenten van invloed. Denk met ons mee!

  Hoop dat het zo wat duidelijker is voor jullie.

  Groeten,

  Brian van der Sluijs
  VZ SGMR

 4. Blegh! Weer zo’n sensatie-zoek artikel. De Hogeschoolgids is niet af, dus kunnen we geen instemming verlenen. Uiteraard wordt er gezorgd voor een goede Hogeschool gids voor aankomend schooljaar. Daarom is er een nieuwe vergadering gepland waarin alle punten worden meegenomen.
  @Brian, bedankt voor de heldere uitleg.

 5. Het valt me op dat Brian niet in gaat op de vraag of de CMR ooit ook maar enige invloed heeft gehad op de HR. Gevoelig punt?

 6. Hey Willem,

  In tegendeel!

  Hier ben ik slechts kort op in gegaan omdat ik in de kern de onduidelijkheid rondom het BSA wilde aankaarten en oplossen. Uiteraard hebben wij invloed. Neem even de tijd om mijn volledige reactie te lezen en duidelijkheid te krijgen waarop de CMR invloed heeft. Deze tekst heb ik voor een groot deel niet zelf geschreven, omdat iedereen dit gewoon op kan zoeken in de WHW en websites van vakbonden als de LSVB en overlegorganen als het ISO.

  Rechten medezeggenschap op centraal niveau
  De CMR heeft een grote verantwoordelijkheid als gesprekpartner van het CvB. In sommige gevallen moet aan de medezeggenschap toestemming worden gevraagd voordat het voorgenomen beleid kan worden uitgevoerd. Tevens kan de medezeggenschap altijd advies uitbrengen aan het CvB en op deze manier invloed uitoefenen en problemen aan de kaak stellen. In de CMR praten studenten en personeel gezamenlijk over zowel studentenaangelegenheden als personeelszaken.

  Instemmingsrecht op centraal niveau
  Op een aantal punten heeft de CMR instemmingsrecht (dat is wat nu het geval is). Instemmingsrecht houdt in dat dat het CvB de goedkeuring van de medezeggenschap nodig heeft om een besluit ten uitvoering te mogen brengen. Een medezeggenschapsorgaan stemt in als tenminste de helft van het aantal leden instemt. Op centraal niveau heeft de medezeggenschap instemmingsrecht over:

  •Het studentenstatuut (waarin de BSA opgenomen is)
  •Het instellingsplan
  •De vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
  •Het beleid op kwaliteitsbeoordeling
  •Het bestuurs- en beheersreglement
  •Het regelement van de medezeggenschap
  •Hoofdlijnen van de begroting
  •De regels op het gebied van arbeidsomstandigheden
  •De keuze van medezeggenschapstelsel
  •Het profileringsfonds

  Adviesrecht op centraal niveau
  Het adviesrecht van de medezeggenschap omvat zowel het uitbrengen van gevraagd advies als ongevraagd advies geven. Het recht op gevraagd advies betekent dat het centrale bestuur voor de vaststelling van een bepaald regelement eerst formeel advies moet vragen aan de medezeggenschap. Het centrale bestuur moet om advies vragen, op een moment waarop het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Volgt het bestuur het advies van de medezeggenschap niet, dan zal het bestuur dat moeten onderbouwen. Het recht op ongevraagd advies geven houdt in dat de medezeggenschap ten alle tijde het bestuur mag adviseren over elke onderwijs of studentenaangelegenheid. Dit advies hoeft niet opgevolgd te worden.
  De centrale raad of de studentenraad heeft in ieder geval adviesrecht over: het instellingscollegegeld, over aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de instelling betreffen, het algemene personeels- en benoemingsbeleid, de regeling voor terugbetalen van wettelijk collegegeld indien een student gedurende het jaar stopt met zijn opleiding.

  Informatierecht en initiatiefrecht op centraal niveau
  Onder andere heeft het medezeggenschapsorgaan op centraal niveau het recht op informatie. Dit betekent dat het centrale bestuur de medezeggenschap tijdig van alle informatie moet voorzien. Dit heeft betrekking op alle informatie die de medezeggenschap nodig heeft om haar taak redelijkerwijs uit te voeren. De medezeggenschap op centraal niveau heeft tevens het recht ten allen tijde het initiatief te nemen om een voorstel te doen over alle aangelegenheden. Het bestuur is verplicht een reactie te geven op een voorstel van de medezeggenschap. Hiervan maakt de SGMR veel gebruik. Wij hebben advies uitgebracht over 27 uiteenlopende onderwerpen. Hiervan zijn ook uitwerkingen merkbaar. Twee voorbeelden: het duurzaamheidsaspect op de Hogeschool en 1 manier van tentamineren wat in 2016/2017 in zal gaan.

  Ook jij, Willem, bent van harte uitgenodigd bij de overlegvergaderingen om is te kijken naar wat de CMR zoal doet. Je kan mij uiteraard ook een mail sturen (0886765@hr.nl) met vragen over lopende dossiers, ideeën of andere momenten van invloed. Ik kan je zo inzage geven in alle dossiers, als je dat wilt.

  Dan rest mij je nog te danken voor de herinnering en de gelegenheid flink uit te wijden over onze invloed. Daarnaast zie ik invloed als een kans om zaken te verbeteren. Het gaat erom dat we deze school op een goede (betere) manier blijven continueren.

  Met vriendelijke groet,

  Brian van der Sluijs
  VZ SGMR (Studentenraad)

 7. @Willem/Karel Anker

  Het antwoord op de vraag of ‘de CMR ooit ook maar enige invloed heeft gehad op de HR’ is wat mij betreft wel duidelijk met het nieuwsbericht waar we nu op reageren en de link van Dorine? Of zie ik iets verkeerd?

  Ten tweede vraag ik me af waarom de medezeggenschapsraad ‘invloed’ zou moeten hebben op de HR om serieus genomen te worden?
  Wij zijn als medezeggenschapsraad (gespreks)partners van het College van Bestuur en vullen – waarnodig – elkaar aan vanuit een ander perspectief.
  Heel soms gaat dat gepaard met stevige kritiek, maar in werkelijkheid veel vaker met wederzijds begrip en komen we tot nu toe altijd tot een consensus.

  Daarom kan ik je toetscriteria: ‘Invloed’ (@Karel) niet goed plaatsen…
  Zowel het College van Bestuur als de medezeggenschapsraad hebben dezelfde missie, namelijk:
  Het (blijven) waarmaken van de slogan ‘Overtref jezelf!’ en andere waarden van de instelling door kwalitatief goed onderwijs te (blijven) geven.
  Conclusies trekken alleen op basis van de invloed die een partner (medezeggenschapsraad) heeft op de hele instelling met een gezamenlijke visie/missie lijkt me op zijn zachtst gezegd dan ook: Incorrect.

  Met vriendelijke groet,

  Selcuk Durak
  Studentlid Centrale medezeggenschapsraad

 8. @Brian van der Sluijs

  Art. 10.20 lid 1 onder e WHW bepaalt dat van instemmingsrecht zijn uitgesloten de onderwerpen genoemd in art. 7.13 lid 2 onder a tot en met g WHW. Ingevolge dit artikel is uitgesloten van instemmingsrecht het onderwerp dat wordt geregeld in art. 7.13 lid 2 onder f WHW: de nadere regels van art. 7.8b lid 6 WHW.

  De nadere regels van art. 7.8b lid 6 WHW gaan – onder andere – over de vraag waar de BSA-norm moet komen te liggen, ofwel de vereisten die het bestuur stelt aan de studieresultaten met het oog op de uitvoering van art. 7.8b lid 3 WHW, om het netjes te zeggen.

  Inderdaad is de vastgestelde OER een verplicht onderdeel van het studentenstatuut ten aanzien waarvan instemmingsrecht bestaat. De vraag die bij het studentenstatuut moet worden gesteld, is niet: “wat vinden we van de OER?” maar “bevat dit statuut de verplichte en vastgestelde OER ten aanzien waarvan we in een eerder stadium voor sommige onderwerpen instemmingsrecht hadden en voor andere niet?”

  De wetgever heeft vast niet bedoeld om via het studentenstatuut alsnog instemmingsrecht te creëren ten aanzien van onderwerpen die dezelfde wetgever in art. 10.20 WHW van instemmingsrecht uitsluit.

 9. Het is sympathiek dat ervoor gekozen is om de BSA-norm ter instemming voor te leggen, want ook het reglement voor de medezeggenschapsraad voorziet niet in een uitbreiding van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad op dit punt, maar herhaalt de wettelijke regeling.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top