Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
25 juli 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

10 vragen over de cmr

Gepubliceerd: 16 December 2014 • Leestijd: 2 minuten en 46 seconden • Longread Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Heb jij paraat wat medezeggenschap op de HR precies inhoudt? Of de cmr collegeplannen kan blokkeren of niet? Hoe de samenstelling van het dagelijks bestuur is? Of wat studenten en medewerkers ‘krijgen’ voor hun lidmaatschap van de raad? Profielen zocht het voor je uit.

Wat is de cmr?
De cmr is de centrale medezeggenschapsraad van de Hogeschool Rotterdam. Medezeggenschap geeft studenten en medewerkers de mogelijkheid mee te praten met het college van bestuur (cvb) en mee te besluiten over onderwerpen binnen onze hogeschool.

Wat is de wettelijke basis?
De wettelijke basis voor de medezeggenschap op hogescholen is gelegen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In deze wet staat dat aan elke hogeschool een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. De door het cvb vastgestelde medezeggenschapsregeling moet recht doen aan de positie van studenten en personeel binnen de school. In de wet staan richtlijnen waar alle medezeggenschapsregelingen aan moeten voldoen. Deze worden vervolgens toegespitst in een reglement voor de eigen hogeschool. De twee belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn het advies- en instemmingsrecht. Op het intranet Hint kun je de statuten en reglementen van de cmr bekijken.

Wat is adviesrecht?
Door het adviesrecht kan de cmr advies uitbrengen over voorstellen van het cvb. Dat kan gaan over voorzieningen voor studenten, vakanties en instellingscollegegeld. Als het cvb het advies niet of niet in het geheel wil volgen, wordt de cmr in de gelegenheid gesteld een overleg met het cvb te voeren over het onderwerp. Het cvb kan het definitieve besluit pas nemen nadat dit gesprek met de raad is meegenomen in de besluitvorming.

Wat is instemmingsrecht?
Voordat zaken als de hogeschoolbegroting, de reglementen, het studentenstatuut of het realiseren van een nieuw instituut in beleid kunnen worden omgezet, is er instemming nodig van de cmr.

Wat zijn de gevolgen van niet instemmen?
Als de raad niet instemt met een beleidsvoorstel, dan moet het cvb het in heroverweging nemen en in een gewijzigde versie opnieuw aan de raad voorleggen. College en raad streven in onderling overleg naar een oplossing. Bij blijvende onenigheid kan een geschil uiteindelijk aan een landelijke commissie worden voorgelegd. Het is al jaren geleden dat dat voor het laatst is gebeurd.

Welke onderwerpen worden voorgelegd aan de instituutsmedezeggenschapraad (imr)? En welke aan de cmr?
De imr houdt zich bezig met zaken waarover de instituutsdirectie zelfstandig mag beslissen, zoals de instituutsbegroting en de curricula. Onderwerpen die boven instituutsniveau uitstijgen, worden voorgelegd aan de cmr.

Hoe komt de cmr tot besluiten?
De cmr streeft altijd naar consensus. Een voorstel kan worden aangenomen als een meerderheid voor is. Er moeten minimaal elf leden (de helft van de cmr plus één) aanwezig zijn om een voorstel in stemming te brengen.

Wat krijgen studenten en medewerkers voor hun lidmaatschap?
Studenten kunnen kiezen uit een financiële vergoeding (260 euro per maand), een beloning in studiepunten (4 studiepunten), of een combinatie (130 euro per maand en 2 studiepunten). Aan de jaarlijkse vergoeding zit wel een maximum bedrag van 2900 euro (bij 260 euro per maand) en 1450 euro (bij de combinatie geld/studiepunten). Personeelsleden kunnen deze functie uitoefenen voor 0,16 deel van een fulltime werkweek. De werkzaamheden worden dus als werktijd gezien en uitbetaald.

Wie zijn er lid?
De raad bestaat uit twintig leden, tien namens het personeel en tien namens de studenten. De leden namens het personeel worden gekozen door het personeel en de leden namens de studenten worden gekozen door studenten. De verkiezing van de personeelsleden vindt een keer in de twee jaar plaats, en die van de studentleden een keer per jaar. Alle studenten en personeelsleden, behalve de directie, de onderwijsmanagers en leden van het cvb, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar. De leden van de raad kunnen zich bij nieuwe verkiezingen herkiesbaar stellen.

Wat is het dagelijks bestuur?
Het dagelijks bestuur (db) bereidt vergaderingen voor, coördineert werkzaamheden van de cmr en voert deze uit. Het db bestaat uit vier leden, van wie de voorzitter ook de voorzitter van de cmr is. De cmr kiest drie overige leden die ook lid zijn van de raad. In het db moeten twee leden afkomstig zijn van het personeel en twee van de studenten. Het dagelijks bestuur van onze hogeschool bestaat eind december 2014 uit de studenten Lester Verhoef (voorzitter van het studentendeel van de cmr: sgmr) en Joost Bakker en uit de personeelsleden Fons van Maldeghem (voorzitter cmr) en Anneke Kistemaker (secretaris en voorzitter van het personeelsdeel pgmr).

Pim Bijl

Dit artikel publiceerden we al eerder, op 8 juni 2012.

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top