Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
12 juli 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Focus: de tussenstand

Gepubliceerd: 13 May 2013 • Leestijd: 3 minuten en 40 seconden • Longread

Sinds de lancering van het Focusbeleid in januari zijn er Focusgroepen ingesteld die het tienpuntenplan verder invulling moesten geven. De eerste tussenstand verscheen vorige week.

FOCUS logo
De bacheloropleiding en de kwaliteit daarvan centraal, hogere studenttevredenheid, versterking van de binding tussen studenten en docenten, meer profijt voor het onderwijs van praktijkgericht onderzoek. Dat is het Focusbeleid in een nutshell.

1. De tien opleidingen die in de Keuzegids het slechtst presteren, ondergaan met spoed een verbetertraject.

Niet tien, maar zeven opleidingen, zijn opgenomen in het intensieve verbetertraject:

 • Scheepsbouwkunde
 • Verpleegkunde
 • Autotechniek
 • Informatica
 • International business and languages
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening (op eigen verzoek)
 • Bedrijfskunde MER (op eigen verzoek)

De directies schrijven een plan van aanpak. Deze zeven opleidingen zijn niet de enige zwak scorende opleidingen. Voor de niet genoemde opleidingen worden de verbeterplannen opgenomen in de managementcontracten die de directies sluiten met het college van bestuur (cvb).

2. Studenttevredenheid, zoals gemeten in de Nationale Studentenenquête (NSE), moet stijgen van 3,6, tot boven de 3,7 (bij een landelijk gemiddelde van 3,6).

3. Het private aanbod wordt afgebouwd, het deeltijdonderwijs geherstructureerd, de Rotterdam Academy uitgebouwd.

Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen over het private onderwijs, maar in juni moet er duidelijkheid zijn. Tot die tijd gaan alle activiteiten door as planned en zijn er ook voorlichtingsbijeenkomsten. Opties zijn: een management buy-out (overname door het zittende management, red.) of overname door een andere aanbieder.

De Rotterdam Academy wordt uitgebouwd, in 2013 wordt een pakket AD-aanvragen voor nieuwe opleidingen ontwikkeld. Ook de komst van de Inholland-AD’s betekent een versteviging van de Rotterdam Academy.

Voor wat betreft de deeltijdopleidingen lijkt de discussie verschoven van afbouw naar herstructurering en kwaliteitsverbetering. Er zijn drie criteria geformuleerd die nog concreet moeten worden uitgewerkt:

 • Kwaliteit onderwijs
 • Opleiding is maatschappelijk relevant
 • En financieel zelfvoorzienend.

4. Onderzoek en beroepspraktijk worden sterker verankerd in alle curricula.

Hoe?

 • Lectoren en hoofddocenten worden gekoppeld aan beroepenveld- en curriculumcommissies.
 • Lectoren moeten advies geven over het niveau van de opleidingen (aan de hand van de OER, het Onderwijs- en Examenreglement).
 • Onderzoeksprogramma’s van de kenniscentra worden ontwikkeld in afstemming met instituten en vertegenwoordigers van de beroepspraktijk.
 • Het cvb stelt de onderzoeksprogramma’s vast.

Voor de zomer moet duidelijk zijn of een aanpassing van de organisatiestructuur nodig zal zijn.

5. De gemaakte prestatieafspraken over studiesucces (65 procent van de studenten die zijn propedeuse behaalt, bereikt ook de eindstreep) en excellentie worden gerealiseerd.

6. Uiterlijk per 1 september 2014 wordt de instroom beperkt bij een aantal grote opleidingen met een laag studiesucces en een lage studenttevredenheidsscore.

Het gaat om:

 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Verpleegkunde
 • Vrijetijdsmanagement
 • Communicatie
 • Vastgoed & makelaardij
 • Logistiek en economie
 • Commerciële economie
 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfskunde MER
 • International business and management studies

In 2013 vinden experimenten plaats met ‘een nieuwe matchingstool en een steviger gespreksprotocol’. Als vast komt te staan dat de student in motivatie of aansluiting tussen vooropleiding en opleiding tekortschiet, kan het zijn dat de student per 1 september 2014 niet wordt toegelaten.

7. In 2015 heeft minimaal 70 procent van de docenten een master. In 2020 vrijwel elke docent met een vaste aanstelling.

8. Overhead daalt van 27 procent nu naar 22 procent in 2016. De directe onderwijs- en onderzoeksondersteuning blijft 15 procent.

In 2016 moet het aantal ondersteunende formatieplaatsen zijn teruggebracht met 125. Van het vrijgekomen geld worden ongeveer 95 fte onderwijzend personeel aangesteld. Op dit moment maken de diensten en instituten plannen om tot concrete afspraken te komen.

9. Verantwoordelijkheden worden waar mogelijk neergelegd bij docententeams. De instituten worden geleid door eenhoofdige directies, in plaats van de tweehoofdige directies nu.

Per 1 september 2013 zal een aantal instituten (4-6) al overgaan naar een eenhoofdige directie. Welke dat zijn, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Per 1 september 2014 volgt de rest.

Directie en onderwijsmanagers moeten de professionele verantwoordelijkheid van docenten ondersteunen. Dat vraagt om een ‘dienend en confronterend leiderschap’. De directeur zorgt ervoor dat de opleidingen optimaal ondersteund worden door kenniscentra, bedrijfsbureau en centrale diensten. Om de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de onderwijsteams te kunnen bepalen zijn criteria geformuleerd:

 • Aansluiting instroom en startniveau
 • Opbouw en samenhang curriculum
 • Actualiteit en niveau van de studieonderdelen
 • Manier waarop vraagstukken uit de praktijk in het onderwijs zijn verweven
 • Wijze van toetsing
 • Inhoudelijke en didactische kwaliteit docenten
 • Samenwerking binnen het team
 • Operationele kwaliteit

Aan de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids, accreditaties en interne audits is af te lezen hoe het er bij een opleiding voorstaat.

Samenhangend met de focus op onderwijskwaliteit start het college ook een onderzoek naar de ptd-systematiek (planning en taaktoedeling). Dit onderzoek moet eind mei klaar zijn.

De directeur van een instituut moet er daarnaast voor zorgen dat het instituut meer is dan een verzameling van opleidingen. Elk instituut moet dus een ‘herkenbare signatuur hebben’, ‘couleur locale’ genoemd. Die couleur locale, waardoor meer eigenheid in de omgeving van een instituut wordt aangebracht, gaat het eerst zichtbaar worden bij de Kralingse Zoom (nieuw- en verbouwplannen), Wijnhaven/Blaak (ruimtegebrek) en het Museumpark (renovatie). Ook hier zijn het weer de docententeams, ondersteund door onderwijsmanagers en instituutsdirecteuren, die bepalen hoe die couleur locale wordt vormgegeven.

Decentrale verantwoordelijkheid is een behoorlijke verandering van instellingscultuur die voorheen een ‘vrij sterke centrale sturing’ kende, zo stelt het nieuwe college in de Tussenrapportage Focus. ‘De komende tijd zullen we samen moeten oefenen in het nemen van verantwoordelijkheden, leren elkaar daarop aan te spreken en afleren om onszelf te verschuilen of te veel te willen controleren.’

10. Afspraken worden nageleefd.

Het college is al gestart met het nadrukkelijker toetsen van het naleven van de afspraken en ontwikkelt een systematiek om te kunnen checken of de regelgeving (in- en extern) wordt nageleefd. Dit wordt het ‘mappenproject’ genoemd.

Voor de zomervakantie zal het college de definitieve inhoudelijke keuzes maken. 2013/2014 is bedoeld voor de invoering van het Focusbeleid en in september 2014 zullen de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Dorine van Namen

Reacties

Laat een reactie achter

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Recente artikelen

Back to Top